1.

اثر آموزش فراشناختی حلّ مسئله بر ناتوانی یادگیری ریاضی

دوره 2، شماره 2، دی 1391، صفحه 40-58

2.

اثربخشی آموزش ایمنسازی روانی برکاهش استرس، اضطراب و افسردگی دانشآموزان دختر مقطع پیشدانشگاهی

دوره 1، شماره 3، مهر 1391، صفحه 101-117

3.

اثربخشی آموزش توجه بر عملکرد ریاضی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی

دوره 2، شماره 1، مهر 1391، صفحه 92-106

4.

اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری و مطالعه در ارتقای خودپنداره ی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 80-98

5.

اثر بخشی آموزش کنترل تکانه بر پردازش هیجانی، تکانشوری و حواس پرتی دانش آموزان مبتلا به اختلال ریاضی

دوره 2، شماره 2، دی 1391، صفحه 101-122

6.

اثربخشی بازی های حرکتی ریتمیک (موزون) بر میزان کارکردهای اجرایی کودکان با ناتوان یهای یادگیری عصب روان شناختی تحولی پیش از دبستان

دوره 2، شماره 1، مهر 1391، صفحه 53-77

7.

اثربخشی برنامه ی تلفیقی روانی - آموزشی بر سبک تبیین بدبینانه ی دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری

دوره 2، شماره 1، مهر 1391، صفحه 6-24

8.

اثربخشی خودآموزی کلامی بر بهبود سازگاری اجتماعی دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری

دوره 2، شماره 1، مهر 1391، صفحه 43-52

9.

اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود ذهن آگاهی و افزایش ابراز وجود در دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان

دوره 1، شماره 3، مهر 1391، صفحه 82-100

10.

اثربخشی مشاورهی گروهی با روش عقلانی- عاطفی- رفتاری بر مولفههای سلامت عمومی در دانش آموزان پسر

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 59-76

11.

اثر بخشی نرم افزار پیشبرد شناختی بر کارکر دهای اجرایی، بازداری پاسخ و حافظه کاری کودکان دچار نارساخوانی و نقص توجه/ بیش فعالی

دوره 1، شماره 2، فروردین 1391، صفحه 98-115

12.

اثربخشی نقاشی درمانی درکاهش رفتارهای پرخاشگرانه ی دانش آموزان دختر دچار نارساخوانی

دوره 1، شماره 3، تیر 1391، صفحه 105-117

13.

اثر بخشی نوروفیدبک بر اختلال یادگیری همراه با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی

دوره 2، شماره 2، دی 1391، صفحه 123-158

14.

ارتباط احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با رضایت از زندگی در دانش آموزان ADHD دختر دارای نشانه های

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 76-92

15.

ارتباط حرمت خود و خودکارآمدی با اضطراب ریاضی دانش آموزان

دوره 1، شماره 3، مهر 1391، صفحه 6-26

16.

بررسی اثربخشی برنامه ی طراحی شده بر اساس رویکردهای پرسش از نویسنده و درک خواندن سه وجهی بر افزایش درک خواندن دانش آموزان

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 39-58

17.

بررسی اثربخشی روش های نوروسایکولوژیک و تعلیم محتوا در اصلاح اختلال ریاضی

دوره 1، شماره 2، فروردین 1391، صفحه 6-21

18.

بررسی ارتباط دست برتری با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره راهنمایی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 7-26

19.

بررسی ارتباط سرمایه ی اجتماعی و شادکامی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر دبیرستانی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 119-130

20.

بررسی ارتباط علاقه به ادبیات کودکان و نوجوانان با رشد اجتماعی دانش آموزان

دوره 1، شماره 3، مهر 1391، صفحه 27-48

21.

بررسی توان پیش بینی آزمون بندر-گشتالت برای آمادگی ابتلاء به ناتوانی های خواندن و دیکته در کودکان پیش دبستانی

دوره 1، شماره 3، تیر 1391، صفحه 118-130

22.

بررسی عوامل مؤث ر بر مهار تهای خوانانویسی دانش آموزان دوره ی ابتدایی از دیدگاه معل مان

دوره 1، شماره 3، تیر 1391، صفحه 29-45

23.

بررسی فرایندهای خانواده به عنوان پیش بین های مشکلات رفتاری در دانش آموزان پایه ی دوم دبیرستان های شهر یاسوج

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 77-103

24.

بررسی مقدماتی الگوی ترسیم ساعت در کودکان با و بدون نارساخوانی تحولی

دوره 1، شماره 2، فروردین 1391، صفحه 116-139

25.

پیش بینی انگیزه ی پیشرفت تحصیلی براساس هوش هیجانی دانش آموزان

دوره 1، شماره 3، مهر 1391، صفحه 49-62

26.

پیش بینی کنند ههای جمعیت شناختی اختلالات یادگیری در دانش آموزان مقطع ابتدایی استان گلستان

دوره 1، شماره 2، فروردین 1391، صفحه 22-42

27.

تأثیر آموزش حرکات درشت و ظریف بر کاهش علائم نارساخوانی

دوره 2، شماره 2، دی 1391، صفحه 25-39

28.

تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی فعال تفکرمدارانه و خود نظارتی بر درک مطلب دانشآموزان با مشکلات خواندن

دوره 1، شماره 2، فروردین 1391، صفحه 77-97

29.

تأثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر خودکارآمدی دانش آموزان دختر دوره ی متوسطه

دوره 1، شماره 3، مهر 1391، صفحه 118-134

30.

تأثیر برنامه موفقیت تحصیلی بر عملکرد و خود پنداره تحصیلی، نگرش نسبت به مدرسه، یادگیری شیوه موفقیت در مدرسه و سازگاری اجتماعی دانش آموزان

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 27-45

31.

توزیع متفاوت مؤلفه های کارآفرینی در دانش آموزان چپ دست و راست دست

دوره 1، شماره 3، مهر 1391، صفحه 63-81

32.

رابطه ی رفتار مطلوب انضباطی با عملکرد خانواده، منبع کنترل و عزت نفس دانشآموزان

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 114-134

33.

رابطهی سبک مدیریت کلاس معلمان با انگیزش و پیشرفت ریاضی دانشآموزان پنجم ابتدایی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 23-41

34.

شیوع ناتوانی های یادگیری در دانش آموزان پای هی اول و دوم ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری

دوره 1، شماره 2، فروردین 1391، صفحه 63-76

35.

عوامل فشارزای دانشآموزان دوره ی متوسطه ی شهر اردبیل و برخی متغیرهای مرتبط با آنها

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 42-61

36.

فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان شناختی بر میزان اضطراب امتحان در ایران باروش روزنتال و رابین

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 99-118

37.

فراتحلیل پژوهشهای انجام یافته در خصوص نقش الگوهای تدریس بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 93-107

38.

کاربرد چهارمین ویرایش آزمون هوشی وکسلر کودکان در تشخیص اختلال زبان نوشتاری و ریاضی

دوره 2، شماره 2، دی 1391، صفحه 59-75

39.

میزان همخوانی روابط کلامی و غیرکلامی معلمان در جریان تدریس و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 46-61

40.

مقایسه ابعاد درونی و بیرونی سبکهای تفکر دانشآموزان نابینا و بینا

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 108-118

41.

مقایسه ی اثربخشی سه شیوه ی آموزش مستقیم، آموزش به کمک کامپیوتر و ترکیبی بر کاهش مشکلات دانش آموزان دارای اختلال ریاضی

دوره 2، شماره 2، دی 1391، صفحه 76-100

42.

مقایسه ی ادراک از خود و رفتارهای ایمنی در دانش آموزان دارای نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی و بهنجار

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 62-79

43.

مقایسه ی باورهای خودکارآمدی و انگیزه ی پیشرفت در میان دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری

دوره 1، شماره 3، تیر 1391، صفحه 85-104

44.

مقایسه ی باورهای فراشناختی در دانش آموزان تیز هوش و عادی

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 104-113

45.

مقایسهی تاب آوری، رضایت زناشویی و سلامت روان در والدین با کودکان دارای ناتوانی یادگیری و عادی

دوره 2، شماره 1، مهر 1391، صفحه 120-137

46.

مقایسه ی رفتارهای کمک طلبی تحصیلی در دانش آموزان عادی و دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری ریاضی

دوره 2، شماره 1، مهر 1391، صفحه 107-119

47.

مقایسه ی سازگاری اجتماعی، هیجانی، تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی در دانشآموزان با و بدون ناتوانی یادگیری

دوره 1، شماره 2، فروردین 1391، صفحه 43-62

48.

مقایسه عملکرد استروپ در دان شآموزان دارای اختلال یادگیری با دانش آموزان عادی

دوره 2، شماره 1، مهر 1391، صفحه 138-158

49.

مقایسه ی عملکرد کودکان با و بدون اختلالات یادگیری در آزمون دیداری – حرکتی بندرگشتالت

دوره 2، شماره 1، مهر 1391، صفحه 78-91

50.

مقایسه ی نیم رخ حافظه و توجه دانش آموزان مبتلا به ناتوان یهای یادگیری با دانش آموزان عادی

دوره 1، شماره 3، تیر 1391، صفحه 63-84

51.

مقایسه و تحلیل خطا های نوشتاری در دانش آموزان پسر عادی و نارسا نویس دوره ی ابتدایی

دوره 1، شماره 3، تیر 1391، صفحه 6-28

52.

مقایسه ی ویژگی های روان شناختی دانشآموزان پرورشگاهی و ساکن در خانواده بر اساس آزمون اندریافت کودکان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 6-22

53.

نارسایی های پردازش اطلاعات حسی در کودکان مبتلا به ناتوان یهای یادگیری

دوره 2، شماره 1، مهر 1391، صفحه 25-42

54.

نقش باورهای فراشناخت و خود کارآمدی در پیش بینی هراس اجتماعی دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه شهر کرمانشاه

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 62-75

55.

نقش عز ت نفس و اضطراب امتحان در پیش بینی رضایت از زندگی دانش آموزان پسر دارای اختلال ریاضی

دوره 1، شماره 3، تیر 1391، صفحه 46-62

56.

نقش مطلوبیت اجتماعی، سلامت روانی و خودکارآمدی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 6-20

57.

همبسته های هویت یابی فردی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ی شهرستان اردبیل

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 21-38


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب